ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Белозем

Проекти и програми

ДГ "Синчец" - с. Белозем е работила и работи  по следните проекти:

  • „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.
  • Проект по ПМС№129/11.07.2007 запредоставяне на средства за подпомагане подпомагане на физическото възпитание и спорта.
  • Проект  по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ към ДФ“Земеделие“.
  • Проект АПСПО-  Дейност 2.1 Такси.
  • Проект на ПУДООС – Чиста околна среда – „Обичам природата и аз участвам“.