ДГ "Синчец"
Детска градина в с. Белозем

Обществен съвет

ЦЕЛ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

Обществените съвети са създадени със Закона за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. Устройството и дейността им са конкретизирани с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.

Цел на Обществения съвет

Целта на Обществения съвет е създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им. (чл. 265, ал. 1 и 2 от ЗПУО и чл. 2 от ПСУДОСДГУ).

Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище (чл. 3 от ПСУДОСДГУ)

Дейност на обществения съвет и организация на работа

Съгласно чл. 268 от ЗПУО и чл. 16 от ПСУДОСДГУ:

Общественият съвет в детската градина и училището:

-Одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

 -Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

    -Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;

    -Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;

    -Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

    -Съгласува училищния учебен план;

    -Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

    -Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

    -Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

    -Дава становище по училищния план-прием;

    -Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

    -Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;

    -Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

    Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.

Чл. 17 и сл. от ПСУДОСДГУ:

Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:

- поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина или училището;

- публикува на интернет страницата на детската градина или училището;

-представя и обсъжда публично на среща с родителите от детската градина или училището.

Общественият съвет се представлява от Председател.

Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на детската градина или на училището, на регионалното управление на образованието, експерти.

Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в детската градина или училището на място, определено от директора.

Административното и техническото подпомагане на обществения съвет се извършва от длъжностно лице от детската градина или училището, определено от директора.

Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.

Пълната правна регламентация за дейността и работата на Обществения съвет е уредена в ЗПУО и ПСУДОСДГУ.

 

 

 

Изготвил:………………………………..

                                                    Дора Димитрова-директор на ДГ „ Синчец“